SEMINARI

Za dogovor u vezi sa terminima i uslovima organizovanja Seminara, kontaktirajte nas na telefon 062.80.25.928.

NК1, Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha, nacionalni kurs prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: preispitivanje stavova o važnosti benefita ličnog i profesionalnog uspeha, o važnosti pozitivizacije, posebno na random mestu; podsećanje na to koliko su nam i zašto potrebni osećaj sreće i uspeh; prevazilaženje uzroka stresa; pružanje znanja, razumevanje, primena i kreiranje veština i tehnika za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu neophodnih za umanjenje stresa i povećanje lične efikasnosti i efikasnosti u radu.
Broj bodova: 6 bodova
Broj akreditacije: D-1-1350/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-3135/2018-01, oktobarska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do : 19.11.2019. godine
Podrška RCU i KEDU
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

NК1, Misija, vizija i ciljevi, nacionalni kurs prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: preispitivanje stavova o važnosti dostizanja ciljeva, o važnosti poznavanja strategija na putu ka ciljevima, s osvrtom na radno mesto; podsećanje na to koliko su nam i zašto potrebni ciljevi; podsećanje na važnost misije i vizije ustanove; pružanje znanja, razumevanje, primena i kreiranje veština i tehnika za njihovo ostvarivanje; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu neophodnih za dobro funkcionisanje i napredovanje ustanove i uloga zaposlenih.
Broj bodova: 6 bodova
Broj akreditacije: D-1-1351/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-3135/2018-01, oktobarska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do : 19.11.2019. godine
Podrška RCU i KEDU
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

NК1, Neverbalna komunikacija u zdravstvu, nacionalni kurs prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o neverbalnoj komunikaciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je dobra komunikacija potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje neverbalne komunikacije i postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na bolju i konstruktivniju komunikaciju, bolje razumevanje i povećanje poslovne efikasnosti.
Broj bodova: 6 bodova
Broj akreditacije: D-1-962/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-2275/2018-01, julska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do : 21.08.2019. godine
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

NК1, Profesionalni bon ton, nacionalni kurs prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: proširivanje znanja i veština o operacionalnom definisanju poslovnih komunikacija sprovedenim u savremenim istraživanjima u datoj oblast ii rezultatima istih; proširivanje tehnika bon tona i preispitivanje važnosti poznavanja strategija iz oblasti poslovnog bon tona; preispitivanje stavova o uticajima poslovnog bon tona na korisnike, saradnike i napredovanje ustanove.
Broj bodova: 6 bodova
Broj akreditacije: D-1-963/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-2275/2018-01, julska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do : 21.08.2019. godine
Ciljna grupa: biohemičari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

NК1, Enterocolitis izazvan klostridijom - timski tretman obolelih, nacionalni kurs prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: podsećanje i unapređenje znanja i veština u negovanju i lečenju pacijenata obolelih od Enterokolitisa izazvanog klostridijom, sagledavanje pacijentovih potreba, s ovrtom na zdravstveno vaspitni rad, higijensko dijetetski režim; mere prevencije i preispitivanje stavova u ličnom radu; isticanje mehanizama i timskog pristupa u zdravstvu; unapređenje zdravstvene organizacije, individualnih i organizacionih strategija putem ličnog doprinosa; konstruktivne preporuke, razmena iskustava.
Broj bodova: 6 bodova
Broj akreditacije: D-1-616/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-1550/2018-01, aprilska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do : 21.05.2019. godine
Podrška RCU i KEDU
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

NК1, Prevencija dekubitalnih ulkusa - timski pristup, nega i lečenje, nacionalni kurs prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: podsećanje i unapređenje znanja i veština u negovanju i lečenju pacijenata sa dekubitalnim ulkusom i prevencijom dekubitalnih ulkusa, sagledavanje pacijentovih potreba, s ovrtom na zdravstveno vaspitni rad, higijensko dijetetski režim; mere prevencije i preispitivanje stavova u ličnom radu; isticanje mehanizama i timskog pristupa u zdravstvu; unapređenje zdravstvene organizacije, individualnih i organizacionih strategija putem ličnog doprinosa; konstruktivne preporuke, razmena iskustava.
Broj bodova: 6 bodova
Broj akreditacije: D-1-617/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-1550/2018-01, aprilska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do : 21.05.2019. godine
Podrška RCU i KEDU
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

NК1, Timski tretman rehabilitacije pacijenata sa endoprotezom kuka, nacionalni kurs prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o statistističkih podacima oporavka pacijenata sa endoprotezom kuka, ukazivanje i podsećanje na značaj timskog rada u oporavku pacijenata, proširivanje specifičnih veština primenjivih u praktičnom radu, uticaj na unapređenje zdravstvene organizacije, preispitivanje stavova o individualnim i organizacionim strategijama.
Broj bodova: 6 bodova
Broj akreditacije: D-1-618/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-1550/2018-01, aprilska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do : 21.05.2019. godine
Podrška RCU i KEDU
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

NК1, Sposobnost prevazilaženja teškoća u pozivu zdravstvenih radnika, nacionalni kurs prve kategorije
Cilj akreditovanog programa: preispitivanje stavova i važnosti benefita kada posedujemo lične i profesionalne sposobnosti za prevazilaženje teškoća i stresa, u cilju dobrog zdravlja zdravstvenih radnika; podsećanje na to koliko su nam i zašto potrebne strategije rezilijentnosti; prevazilaženje uzroka stresa; pružanje znanja, razumevanje, primena i kreiranje veština i tehnika za uspešno prevazilaženje teškoća i življenja sa stresom; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu neophodnih za povećanje lične efikasnosti i efikasnosti u radu.
Broj bodova: 6 bodova
Broj akreditacije: D-1-503/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-1006/2018-01, januarska akreditacija 2018. godine, tabela Primedbe
Akreditacija važi do : 13.04.2019. godine
Podrška RCU i KEDU
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

ONК, Zdravi stilovi života - uloga zdravstvenog radnika, ostali nacionalni kursevi
Cilj akreditovanog programa: preispitivanje stavova i uticaja zdravih stilova života na zdravlje, značaj navika, uticaj fizičke aktivnosti, sagledavanja i analize sistematske procene; ukazivanje na značaj individualnih potencijala i mogućnosti zdravstvenih radnika u zdravstveno-vaspitnom radu i uticaju savremenih istraživanja u datim oblastima; ostvarivanje ciljeva za zdravlje i značaj podrške okruženja.
Broj bodova: 4 boda
Broj akreditacije: D-1-504/18
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-507/2018-01, januarska akreditacija 2018. godine
Akreditacija važi do : 05.03.2019. godine
Podrška RCU i KEDU
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj učesnika po jednom kursu: 50

S poštovanjem, KEDU
Dobro došli!