Cilj akreditovanog programa: sticanje znanja o SJS; plansko i permanentno delovanje na faktore rizika; prepoznavanje simptoma na osnovu kliničke slike; sticanje znanja o ishrani i terapiji po nalogu SJS.
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-582/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno