Cilj akreditovanog programa: sticanje znanja o SJS; plansko i permanentno delovanje na faktore rizika; prepoznavanje simptoma na osnovu kliničke slike; sticanje znanja o ishrani i terapiji po nalogu SJS.
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-582/19
Akreditacija važi do: 19.05.2020.
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno