Cilj akreditovanog programa: sticanje i obnavljanje znanja o putevima unošenja lekova u organizam, vrsti i čuvanju lekova, usklađivanje standarda, isticanje specifičnosti; sticanje i obnavljanje znanja o pripremi i primeni lekova; isticanje aktuelnih procedura i standarda kod primene leka i procedura kod anafilaktičkog šoka.
Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-590/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 4 boda
Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: proširivanje i obnavljanje znanja o oksigenoterapiji, usklađivanje standarda, isticanje specifičnosti; isticanje aktuelnih procedura i standarda oksigenoterapije; postupanje u situaciji komplikacija, proširivanje znanja.
Ciljna grupa: stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-589/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 2 boda
Cena: 600 dinara; za članove KEDU besplatno