Cilj akreditovanog programa: sticanje i obnavljanje znanja o putevima unošenja lekova u organizam, vrsti i čuvanju lekova, usklađivanje standarda, isticanje specifičnosti; sticanje i obnavljanje znanja o pripremi i primeni lekova; isticanje aktuelnih procedura i standarda kod primene leka i procedura kod anafilaktičkog šoka.
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-822/20
Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 4 boda
Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno