Cilj akreditovanog programa: sticanje veština spašavanja života i smanjenje posledica daljeg povređivanja; obnavljanje znanja o tehnikama prve pomoći; sprečavanje nastanka trajnih posledica, skraćivanje trajanja lečenja i oporavka.
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-591/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno