Cilj akreditovanog programa: sticanje veština spašavanja života i smanjenje posledica daljeg povređivanja; obnavljanje znanja o tehnikama prve pomoći; sprečavanje nastanka trajnih posledica, skraćivanje trajanja lečenja i oporavka.
Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-818/20
Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno