Cilj akreditovanog programa: sticanje i proširivanje znanja i veština o pripremi kašike i otisnog materijala za realizaciju otiska za zubne fiksne nadoknade; edukovanje stomatološke sestre za što precizniju pripremu otisnog materijala; timski rad.
Ciljna grupa: stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: stomatološke sestre)
Broj akreditacije KE: D-1-588/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 2 boda
Cena: 600 dinara; za članove KEDU besplatno