Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o epidemiološkim podacima vezanim za Lajmsku bolest (uzročniku, načinu prenosa, prevalenci i incidenci bolesti); upoznavanje učesnika sa simptomima i znacima Lajmske bolesti; upoznavanje sa načinima dijagnostikovanja Borelije burgdoferi; sticanje znanja o načinu lečenja Lajmske bolesti; upoznavanje sa merama prevencije za Lajmsku bolest.
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-593/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 5 bodova
Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

Cilj akreditovanog programa: sticanje novih i unapređenje postojećih znanja i veština iz oblasti zdravstvene nege kod obolelih od EPCD; pozicioniranje obolelog pacijenta da bude subjekt zdravstvene nege; sagledavanje svih pacijentovih potreba, kako za zdravstvenom negom, tako i za zdravstveno - vaspitnim radom, higijensko dijetetskim režimom, kao i otklanjanje svih nedoumica u vezi sa enterocolitisom per clostridium difficle.
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-586/19
Važeći datum akreditacije: Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (od 14.04.2020. godine) akreditacija programa se produžava do 19.11.2020. godine
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno