Cilj akreditovanog programa: informisanje o značaju MRI, o MRI kao standardnoj sekvenci, prvo u evaluaciji intrakranijalne, zatim i ekstrakranijalne patologije a potom i statusa biomarkera kod imidžinga tumora; o MRI - neinvazivnoj metodi koja koristi po ljudski organizam potpuno neškodljive radiofrekventne talase, sa posebnim mestom u radiološkoj dijagnostici, koji omogućava da se prate procesi vezani za metabolizam sa značajno boljom vremenskom rezolucijom i preciznijom klasifikacijom (u smislu gradiranja) i kvalitativno nove informacije korisne za planiranje terapije.
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj akreditacije KE: D-1-413/19
Akreditacija važi do: 03.03.2020.
Broj bodova: 3 boda
Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno