Dostupni programi

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o pojmu profesionalnog izgaranja; pojačavanje svesti o ličnim uzrocima profesionalnog izgaranja; samoprocena doživljenog profesionalnog izgaranja; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje profesionalnog izgaranja, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-824/20
  Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o komunikaciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je dobra komunikacija potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje nenasilne komunikacije i postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-821/20
  Akreditacija važi do: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje veština spašavanja života i smanjenje posledica daljeg povređivanja; obnavljanje znanja o tehnikama prve pomoći; sprečavanje nastanka trajnih posledica, skraćivanje trajanja lečenja i oporavka.
  Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-818/20
  Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje i obnavljanje znanja o putevima unošenja lekova u organizam, vrsti i čuvanju lekova, usklađivanje standarda, isticanje specifičnosti; sticanje i obnavljanje znanja o pripremi i primeni lekova; isticanje aktuelnih procedura i standarda kod primene leka i procedura kod anafilaktičkog šoka.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-822/20
  Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: prikaz principa izbora antihipertenziva; prikaz neželjenih dejstava antihipertenziva; objašnjenje principa kombinovane terapije hipertenzije.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: farmaceutski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-826/20
  Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: upoznavanje i podsećanje laboratorijskih tehničara na mogućnost preanalitičkih grešaka kao i pravilnog načina pripreme uzorka za laboratorijska ispitivanja, tehnike određivanja tumorskih markera; upoznavanje laboratorijskih tehničara i svih profila zdravstvenih radnika sa osnovim značajem tumorskih markera, odgovorom koji mogu da daju rezultati tumorskih markera i značaj ranog otkrivanja bolesti; značaj odgovornosti laboratorije na izdavanju tačnog rezultata; upoznavanje polaznika testa sa načinima lečenja kancera u okviru zvanične medicine koje se odvija uz primenu tri metode.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-823/20
  Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: da upozna i podseti učesnike na zadatke hematologije, principe mikroskopiranja i posmatranja preparata periferne krvi, termine koji mogu da se primene prilikom mikroskopiranja i uočavanja morfoloških poremećaja ćelija eritrocitne loze, koji se mogu ispoljiti na razne načine i svrstavati se u nekoliko grupa: poremećaji veličine eritrocita, promene oblika eritrocita, prisustvo ostataka jedra u eritrocitima, promene obojenosti eritrocita, prisustvo raznih formacija (inkluzija) u eritrocitima.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-820/20
  Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: usvajanje znanja o različitim metodama laboratorijske dijagnostike anemija; usvajanje znanja o aktuelnim laboratorijskim dijagnostikama anemije; bolje razumevanje procedura i specifičnosti laboratorijske dijagnostike anemije; postizanje bolje tehnike laboratorijske dijagnostike anemija.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-819/20
  Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje o značaju MRI, o MRI kao standardnoj sekvenci, prvo u evaluaciji intrakranijalne, zatim i ekstrakranijalne patologije a potom i statusa biomarkera kod imidžinga tumora; o MRI - neinvazivnoj metodi koja koristi po ljudski organizam potpuno neškodljive radiofrekventne talase, sa posebnim mestom u radiološkoj dijagnostici, koji omogućava da se prate procesi vezani za metabolizam sa značajno boljom vremenskom rezolucijom i preciznijom klasifikacijom (u smislu gradiranja) i kvalitativno nove informacije korisne za planiranje terapije.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: viši rtg tehničari i strukovni radiolozi)
  Broj akreditacije KE: D-1-825/20
  Akreditacija važi do: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o epidemiološkim podacima vezanim za Lajmsku bolest (uzročniku, načinu prenosa, prevalenci i incidenci bolesti); upoznavanje učesnika sa simptomima i znacima Lajmske bolesti; upoznavanje sa načinima dijagnostikovanja Borelije burgdoferi; sticanje znanja o načinu lečenja Lajmske bolesti; upoznavanje sa merama prevencije za Lajmsku bolest.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-828/20
  Važeći datum akreditacije: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi sa posebnim osvrtom na respiratorni sistem; pružanje podrške i preventivno delovanje zdravstvenih radnika kroz edukaciju kako zdrave populacije tako i akutno i hronično obolelih; edukacija o posledicama akutnog i hroničnog izlaganja različitim vrstama zagađivača.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-827/20
  Akreditacija važi do: 15.11.2021. godine
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno