Dostupni programi

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o pojmu profesionalnog izgaranja; pojačavanje svesti o ličnim uzrocima profesionalnog izgaranja; samoprocena doživljenog profesionalnog izgaranja; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje profesionalnog izgaranja, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-587/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o komunikaciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je dobra komunikacija potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje nenasilne komunikacije i postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-418/19
  Akreditacija važi do: 03.03.2020.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o pojmu stresa uopšte, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o ličnim uzrocima stresa; samoprocena doživljenog stresa; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti
  Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-417/19
  Akreditacija važi do: 03.03.2020.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o neverbalnoj komunikaciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je dobra komunikacija potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje neverbalne komunikacije i postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-416/19
  Akreditacija važi do: 03.03.2020.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: definisanje pojma uspeha; usmeravanje planova u konkretne rezultate; definisanje ciljeva ka ostvarivosti; osvešćivanje činjenice da misli, ubeđenja i iskustva utiču na naš život; usvajanje tehnika samopouzdanja; usvajanje tehnika upravljanja vremenom; kreiranje tehnika ličnog i profesionalnog uspeha.
  Ciljna grupa: lekari, biohemičari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-415/19
  Akreditacija važi do: 03.03.2020.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o fiziologiji osmeha, važnosti pozitivizacije, kako u timskom radu zdravstvenih radnika, tako i u oporavku pacijenata; pojačavanje svesti o tome zašto nam je sve smeh potreban; prevazilaženje uzroka stresa i izbegavanje njegovih posledica; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština pozitivizacije koje mogu uticati na povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-414/19
  Akreditacija važi do: 03.03.2020.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o evaluacijama empatičnosti, o važnosti pozitivizacije za pacijenta; pojačavanje značaja i uticaja dobre komunikacije za zdravlje; pružanje znanja i tehnika neophodnih za uspešnu empatiju i postizanje dobrih uticaja za oporavak pacijenata; usvajanje specifilčnih znanja primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa i povećanje poslovne efikasnosti; usvajanje individualnih i organizacionih strategija empatije i kontratransfera u medicini.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1359/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje i proširivanje znanja i veština o pripremi kašike i otisnog materijala za realizaciju otiska za zubne fiksne nadoknade; edukovanje stomatološke sestre za što precizniju pripremu otisnog materijala; timski rad.
  Ciljna grupa: stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: stomatološke sestre)
  Broj akreditacije KE: D-1-588/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 600 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje veština spašavanja života i smanjenje posledica daljeg povređivanja; obnavljanje znanja o tehnikama prve pomoći; sprečavanje nastanka trajnih posledica, skraćivanje trajanja lečenja i oporavka.
  Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-591/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje znanja o istorijskom razvoju masaže, pojmu i podeli masaže, dejstvu masaže na organizam, indikacijama i kontraindikacijama za primenu masaže; sticanje znanja o značaju i dejstvu osnovnih masažnih hvatova međuhvatova; sticanje znanja o izvođenju manuelne masaže tela; osposobljavanje učenika za izvođenje manuelne masaže tela (parcijalne i opšte); sticanje znanja o fiziološkom dejstvu limfe i o ulozi limfe i limfotoka, indikacijama i kontraindikacijama za izvođenje limfne drenaže; sticanje znanja o sportskoj masaži, mioterapiji, aromaterapiji, refleksoterapiji i šiatsu masaži.
  Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: fizioterapeuti)
  Broj akreditacije KE: D-1-592/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o profesionalnim oboljenjima kičmenog stuba; pojačavanje značaja prevencije profesionalnog oboljenja kičme; usvajanje specifilčnih znanja primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na očuvanje zdravlja i povećanje poslovne efikasnosti; usvajanje individualnih i organizacionih strategija prevencije.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1358/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje i obnavljanje znanja o putevima unošenja lekova u organizam, vrsti i čuvanju lekova, usklađivanje standarda, isticanje specifičnosti; sticanje i obnavljanje znanja o pripremi i primeni lekova; isticanje aktuelnih procedura i standarda kod primene leka i procedura kod anafilaktičkog šoka.
  Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-590/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: proširivanje i obnavljanje znanja o oksigenoterapiji, usklađivanje standarda, isticanje specifičnosti; isticanje aktuelnih procedura i standarda oksigenoterapije; postupanje u situaciji komplikacija, proširivanje znanja.
  Ciljna grupa: stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-589/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 600 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: akcentovanje značaja PAP testa u prevenciji CA PVU; uloga ginekološko-akušerske sestre u proceduri PAP testa u prevenciji CA PVU; informisanje o najnovijim statistikama; pružanje podrške pacijentkinjama putem zdravstveno-vaspitnog rada, kao i psihičke podrške; usvajanje specifičnih i praktičnih veština pri PAP testu u prevenciji CA PVU; značaj timskog rada.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: ginekološko akušerske sestre)
  Broj akreditacije KE: D-1-585/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: prikaz principa izbora antihipertenziva; prikaz neželjenih dejstava antihipertenziva; objašnjenje principa kombinovane terapije hipertenzije.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: farmaceutski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-584/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: hormonska kontracepcija danas; sticanje znanja o kombinovanoj, progestinskoj i urgentnoj kontracepciji i hormonskoj kontracepciji; informisanje o najnovijim metodama hormonske kontracepcije; pružanje podrške zdravstvenim radnicima u prenošenju pravih i savremenih informacija pacijentkinjama o primeni hormonske kontracepcije; usvajanje veština pri primeni različitih metoda kontracepcije.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: ginekološko akušerske sestre i farmaceutski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-583/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje znanja o SJS; plansko i permanentno delovanje na faktore rizika; prepoznavanje simptoma na osnovu kliničke slike; sticanje znanja o ishrani i terapiji po nalogu SJS.
  Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-582/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o značaju vakcinacije dece, važnost vakcinacije za zdravlje, pružanje psiholoških znanja u pravcu zdravstveno-vaspitnog rada i usvajanje specifičnih znanja primenjivih u profesionalnom životu.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1360/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: da upozna i podseti učesnike na zadatke hematologije, principe mikroskopiranja i posmatranja preparata periferne krvi, termine koji mogu da se primene prilikom mikroskopiranja i uočavanja morfoloških poremećaja ćelija eritrocitne loze, koji se mogu ispoljiti na razne načine i svrstavati se u nekoliko grupa: poremećaji veličine eritrocita, promene oblika eritrocita, prisustvo ostataka jedra u eritrocitima, promene obojenosti eritrocita, prisustvo raznih formacija (inkluzija) u eritrocitima.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-596/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: da upozna i podseti učesnike na principe mikroskopiranja i posmatranja preparata periferne krvi, termine koji mogu da se primene prilikom mikroskopiranja i uočavanja morfoloških poremećaja ćelija eritrocitne loze, koji se mogu ispoljiti na razne načine i svrstavati se u nekoliko grupa: poremećaji veličine eritrocita, promene oblika eritrocita, prisustvo ostataka jedra u eritrocitima, promene obojenosti eritrocita, prisustvo raznih formacija (inkluzija) u eritrocitima.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-595/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: usvajanje znanja o različitim metodama laboratorijske dijagnostike anemija; usvajanje znanja o aktuelnim laboratorijskim dijagnostikama anemije; bolje razumevanje procedura i specifičnosti laboratorijske dijagnostike anemije; postizanje bolje tehnike laboratorijske dijagnostike anemija.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-594/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: upoznavanje i podsećanje laboratorijskih tehničara na mogućnost preanalitičkih grešaka kao i pravilnog načina pripreme uzorka za laboratorijska ispitivanja, tehnike određivanja tumorskih markera; upoznavanje laboratorijskih tehničara i svih profila zdravstvenih radnika sa osnovim značajem tumorskih markera, odgovorom koji mogu da daju rezultati tumorskih markera i značaj ranog otkrivanja bolesti; značaj odgovornosti laboratorije na izdavanju tačnog rezultata; upoznavanje polaznika testa sa načinima lečenja kancera u okviru zvanične medicine koje se odvija uz primenu tri metode.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-581/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o aldosteronizmu, sticanje novih znanja o aldosteronizmu, uticaju dopamina na sekreciju alldosterona, principima preterane sekrecije aldosterona, karakteristikama primarnog i sekundarnog aldosteronizma
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-421/19
  Akreditacija važi do: 03.03.2020.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje o značaju MRI, o MRI kao standardnoj sekvenci, prvo u evaluaciji intrakranijalne, zatim i ekstrakranijalne patologije a potom i statusa biomarkera kod imidžinga tumora; o MRI - neinvazivnoj metodi koja koristi po ljudski organizam potpuno neškodljive radiofrekventne talase, sa posebnim mestom u radiološkoj dijagnostici, koji omogućava da se prate procesi vezani za metabolizam sa značajno boljom vremenskom rezolucijom i preciznijom klasifikacijom (u smislu gradiranja) i kvalitativno nove informacije korisne za planiranje terapije.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-413/19
  Akreditacija važi do: 03.03.2020.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o epidemiološkim podacima vezanim za Lajmsku bolest (uzročniku, načinu prenosa, prevalenci i incidenci bolesti); upoznavanje učesnika sa simptomima i znacima Lajmske bolesti; upoznavanje sa načinima dijagnostikovanja Borelije burgdoferi; sticanje znanja o načinu lečenja Lajmske bolesti; upoznavanje sa merama prevencije za Lajmsku bolest.
  Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-593/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje novih i unapređenje postojećih znanja i veština iz oblasti zdravstvene nege kod obolelih od EPCD; pozicioniranje obolelog pacijenta da bude subjekt zdravstvene nege; sagledavanje svih pacijentovih potreba, kako za zdravstvenom negom, tako i za zdravstveno - vaspitnim radom, higijensko dijetetskim režimom, kao i otklanjanje svih nedoumica u vezi sa enterocolitisom per clostridium difficle.
  Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-586/19
  Akreditacija važi do: 19.05.2020.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o trihinelozi, pojačavanje značaja prevencije, pružanje stručnih i psiholoških znanja u pravcu zdravstvenovaspitnog rada, usvajanje specifičnih znanja primenjivih u profesionalnom i ličnom životu, shvatanje koncepta i mehanizma nastanka trihineloze, prevencija i lečenje.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1355/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: pojačavanje značaja oralne higijene; pružanje psihološkog značaja u pravcu zdravstveno-vaspitnog rada oralnog zdravlja; usvajanje specifičnih znanja primenjivih u profesionalnom životu iz oblasti preventivne stomatologije.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1357/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi sa posebnim osvrtom na respiratorni sistem; pružanje podrške i preventivno delovanje zdravstvenih radnika kroz edukaciju kako zdrave populacije tako i akutno i hronično obolelih; edukacija o posledicama akutnog i hroničnog izlaganja različitim vrstama zagađivača.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1354/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno