Dostupni programi

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o evaluacijama empatičnosti, o važnosti pozitivizacije za pacijenta; pojačavanje značaja i uticaja dobre komunikacije za zdravlje; pružanje znanja i tehnika neophodnih za uspešnu empatiju i postizanje dobrih uticaja za oporavak pacijenata; usvajanje specifilčnih znanja primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa i povećanje poslovne efikasnosti; usvajanje individualnih i organizacionih strategija empatije i kontratransfera u medicini.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1359/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o pojmu profesionalnog izgaranja; pojačavanje svesti o ličnim uzrocima profesionalnog izgaranja; samoprocena doživljenog profesionalnog izgaranja; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno suzbijanje stresa i njegovih štetnih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje profesionalnog izgaranja, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-597/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o mobingu uopšte, posebno na radnom mestu; informisanje o zakonskoj podlozi mobinga; prepoznavanje ponašanja koje jeste mobing; upoznavanje učesnika sa mogućim rešenjima u borbi protiv mobinga; edukacija i osnaživanje učesnika o svojim i tuđim pravima i obavezama, kao i o poželjnoj komunikaciji na radnom mestu i okruženju.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-953/18
  Akreditacija važi do: 21.08.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o emocionalnoj inteligenciji, o važnosti pozitivizacije, posebno na radnom mestu; pojačavanje svesti o tome zašto nam je EI potrebna; pružanje znanja, veština i tehnika neophodnih za uspešno primenjivanje EI i socijalne inteligencijei postizanje dobrih uticaja na lični i profesionalni život; usvajanje specifičnih i praktičnih veština primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na umanjenje stresa, i povećanje poslovne efikasnosti.
  Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-955/18
  Akreditacija važi do: 21.08.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje i proširivanje znanja i veština o pripremi kašike i otisnog materijala za realizaciju otiska za zubne fiksne nadoknade; edukovanje stomatološke sestre za što precizniju pripremu otisnog materijala; timski rad.
  Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: stomatološke sestre)
  Broj akreditacije KE: D-1-598/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 600 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje i proširivanje znanja i veština o stomatološkoj zaštiti žena u trudnoći; edukovanje o stomatološkoj prevenciji žena u trudnoći.
  Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, stomatološke sestre i tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-954/18
  Akreditacija važi do: 21.08.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje i obnavljanje znanja o putevima trovanja, vrsti otrova; sticanje i obnavljanje znanja o prepoznavanju i primeni adekvatne pomoći i lečenja u oblasti toksikologije; sticanje i obnavljanje znanja o primeni antidota; preporuke o preventivnom delovanju iz oblasti toksikologije.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-611/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje veština spašavanja života i smanjenje posledica daljeg povređivanja; obnavljanje znanja o tehnikama prve pomoći; sprečavanje nastanka trajnih posledica, skraćivanje trajanja lečenja i oporavka.
  Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-610/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o profesionalnim oboljenjima kičmenog stuba; pojačavanje značaja prevencije profesionalnog oboljenja kičme; usvajanje specifilčnih znanja primenjivih u profesionalnom životu koje utiču na očuvanje zdravlja i povećanje poslovne efikasnosti; usvajanje individualnih i organizacionih strategija prevencije.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1358/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje znanja o istorijskom razvoju masaže, pojmu i podeli masaže, dejstvu masaže na organizam, indikacijama i kontraindikacijama za primenu masaže; sticanje znanja o značaju i dejstvu osnovnih masažnih hvatova međuhvatova; sticanje znanja o izvođenju manuelne masaže tela; osposobljavanje učenika za izvođenje manuelne masaže tela (parcijalne i opšte); sticanje znanja o fiziološkom dejstvu limfe i o ulozi limfe i limfotoka, indikacijama i kontraindikacijama za izvođenje limfne drenaže; sticanje znanja o sportskoj masaži, mioterapiji, aromaterapiji, refleksoterapiji i šiatsu masaži.
  Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: fizioterapeuti)
  Broj akreditacije KE: D-1-609/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: proširivanje i obnavljanje znanja o oksigenoterapiji, usklađivanje standarda, isticanje specifičnosti; isticanje aktuelnih procedura i standarda oksigenoterapije; postupanje u situaciji komplikacija, proširivanje znanja.
  Ciljna grupa: stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-599/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 600 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje i obnavljanje znanja o putevima unošenja lekova u organizam, vrsti i čuvanju lekova, usklađivanje standarda, isticanje specifičnosti; sticanje i obnavljanje znanja o pripremi i primeni lekova; isticanje aktuelnih procedura i standarda kod primene leka i procedura kod anafilaktičkog šoka.
  Ciljna grupa: stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-600/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: akcentovanje značaja PAP testa u prevenciji CA PVU; uloga ginekološko-akušerske sestre u proceduri PAP testa u prevenciji CA PVU; informisanje o najnovijim statistikama; pružanje podrške pacijentkinjama putem zdravstveno-vaspitnog rada, kao i psihičke podrške; usvajanje specifičnih i praktičnih veština pri PAP testu u prevenciji CA PVU; značaj timskog rada.
  Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: ginekološko akušerske sestre)
  Broj akreditacije KE: D-1-595/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: prikaz principa dejstva antiastmatika; prikaz patogeneze i izbora terapije astme.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: farmaceutski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-590/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: hormonska kontracepcija danas; sticanje znanja o kombinovanoj, progestinskoj i urgentnoj kontracepciji i hormonskoj kontracepciji; informisanje o najnovijim metodama hormonske kontracepcije; pružanje podrške zdravstvenim radnicima u prenošenju pravih i savremenih informacija pacijentkinjama o primeni hormonske kontracepcije; usvajanje veština pri primeni različitih metoda kontracepcije.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: ginekološko akušerske sestre i farmaceutski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-593/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: prikaz principa izbora antihipertenziva; prikaz neželjenih dejstava antihipertenziva; objašnjenje principa kombinovane terapije hipertenzije.
  Ciljna grupa: lekari, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: farmaceutski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-594/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o značaju vakcinacije dece, važnost vakcinacije za zdravlje, pružanje psiholoških znanja u pravcu zdravstveno-vaspitnog rada i usvajanje specifičnih znanja primenjivih u profesionalnom životu.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1360/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje znanja o SJS; plansko i permanentno delovanje na faktore rizika; prepoznavanje simptoma na osnovu kliničke slike; sticanje znanja o ishrani i terapiji po nalogu SJS.
  Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-592/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: da upozna i podseti učesnike na principe mikroskopiranja i posmatranja preparata periferne krvi, termine koji mogu da se primene prilikom mikroskopiranja i uočavanja morfoloških poremećaja ćelija eritrocitne loze, koji se mogu ispoljiti na razne načine i svrstavati se u nekoliko grupa: poremećaji veličine eritrocita, promene oblika eritrocita, prisustvo ostataka jedra u eritrocitima, promene obojenosti eritrocita, prisustvo raznih formacija (inkluzija) u eritrocitima.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-605/18
  Akreditacija važi do: 21.05.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: upoznavanje i podsećanje laboratorijskih tehničara na mogućnost preanalitičkih grešaka kao i pravilnog načina pripreme uzorka za laboratorijska ispitivanja, tehnike određivanja tumorskih markera; upoznavanje laboratorijskih tehničara i svih profila zdravstvenih radnika sa osnovim značajem tumorskih markera, odgovorom koji mogu da daju rezultati tumorskih markera i značaj ranog otkrivanja bolesti; značaj odgovornosti laboratorije na izdavanju tačnog rezultata; upoznavanje polaznika testa sa načinima lečenja kancera u okviru zvanične medicine koje se odvija uz primenu tri metode.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-591/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: usvajanje znanja o različitim metodama laboratorijske dijagnostike anemija; usvajanje znanja o aktuelnim laboratorijskim dijagnostikama anemije; bolje razumevanje procedura i specifičnosti laboratorijske dijagnostike anemije; postizanje bolje tehnike laboratorijske dijagnostike anemija.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-607/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: da upozna i podseti učesnike na zadatke hematologije, principe mikroskopiranja i posmatranja preparata periferne krvi, termine koji mogu da se primene prilikom mikroskopiranja i uočavanja morfoloških poremećaja ćelija eritrocitne loze, koji se mogu ispoljiti na razne načine i svrstavati se u nekoliko grupa: poremećaji veličine eritrocita, promene oblika eritrocita, prisustvo ostataka jedra u eritrocitima, promene obojenosti eritrocita, prisustvo raznih formacija (inkluzija) u eritrocitima.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: laboratorijski tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-604/18
  Akreditacija važi do: 21.05.2019.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: prikaz principa i tehnike snimanja i načina pripreme pacijenta za 3D-CBCT snimak; edukovanje zdravstvenog radnika za 3D dijagnostiku.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari (usko stručno: radiološki tehničari)
  Broj akreditacije KE: D-1-589/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: sticanje novih i unapređenje postojećih znanja i veština iz oblasti zdravstvene nege kod obolelih od EPCD; pozicioniranje obolelog pacijenta da bude subjekt zdravstvene nege; sagledavanje svih pacijentovih potreba, kako za zdravstvenom negom, tako i za zdravstveno - vaspitnim radom, higijensko dijetetskim režimom, kao i otklanjanje svih nedoumica u vezi sa enterocolitisom per clostridium difficle.
  Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-596/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o epidemiološkim podacima vezanim za Lajmsku bolest (uzročniku, načinu prenosa, prevalenci i incidenci bolesti); upoznavanje učesnika sa simptomima i znacima Lajmske bolesti; upoznavanje sa načinima dijagnostikovanja Borelije burgdoferi; sticanje znanja o načinu lečenja Lajmske bolesti; upoznavanje sa merama prevencije za Lajmsku bolest.
  Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-608/18
  Akreditacija važi do: 19.05.2019.
  Broj bodova: 5 bodova
  Cena: 1200 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o trihinelozi, pojačavanje značaja prevencije, pružanje stručnih i psiholoških znanja u pravcu zdravstvenovaspitnog rada, usvajanje specifičnih znanja primenjivih u profesionalnom i ličnom životu, shvatanje koncepta i mehanizma nastanka trihineloze, prevencija i lečenje.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1355/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: prevencija intrahospitalne infekcije, prikaz načina sprečavanja bolničke infekcije, objašnjenje principa nastanka bolničke infekcije,aktivnosti u zdravstvenoj ustanovi u slučaju pojave bolničke infekcije, procedure i preporuke.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-956/18
  Akreditacija važi do: 21.08.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: pojačavanje značaja oralne higijene; pružanje psihološkog značaja u pravcu zdravstveno-vaspitnog rada oralnog zdravlja; usvajanje specifičnih znanja primenjivih u profesionalnom životu iz oblasti preventivne stomatologije.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1357/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi sa posebnim osvrtom na respiratorni sistem; pružanje podrške i preventivno delovanje zdravstvenih radnika kroz edukaciju kako zdrave populacije tako i akutno i hronično obolelih; edukacija o posledicama akutnog i hroničnog izlaganja različitim vrstama zagađivača.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-1354/18
  Akreditacija važi do: 18.11.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: individualne i organizacione strategije tima u ZVR; informisanje učesnika o najnovijim načinima planiranja specifičnih zdravstveno-vaspitnnih intervencija u ZVR; obnavljanje znanja i veština za javni nastup; sagledavanje štetnosti konzumiranja duvana; preporuke alternativnim rešenjima ovog problema, primeri iz prakse.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-957/18
  Akreditacija važi do: 21.08.2019.
  Broj bodova: 4 boda
  Cena: 1000 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: individualne i profesionalne strategije organizacionog tima u ZVR; shvatanje koncepta i mehanizma savremenog ZVR; planiranje specifičnih ZV intervencija u zdravstvenom vaspitanju; isticanje važnosti i uloge zdravstvenog vaspitanja.
  Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-958/18
  Akreditacija važi do: 21.08.2019.
  Broj bodova: 3 boda
  Cena: 800 dinara; za članove KEDU besplatno

  Cilj akreditovanog programa: informisanje učesnika o jedinstvenim karakteristikama događanja; mogućnost klasifikovanja i opisivanja događanja u zavisnosti od njihovog obima i vrste; isticanje važnosti dobre organizacije; usvajanje osnovnih i specifičnih znanja za organizaciju poslovnog događanja; usvajanje ličnih i timskih organizacionih strategija.
  Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
  Broj akreditacije KE: D-1-959/18
  Akreditacija važi do: 21.08.2019.
  Broj bodova: 2 boda
  Cena: 500 dinara; za članove KEDU besplatno